ФАРМАКОВИГИЛАНЦА

ОБРАЗЕЦ ЗА ПРИЈАВА НА НЕСАКАНИ РЕАКЦИИ НА ЛЕКОВИ

1. ИНФОРМАЦИЈА ЗА ПАЦИЕНТОТ И НЕСАКАНАТА РЕАКЦИЈА


2. ИНФОРМАЦИИ ЗА СУСПЕКТИВНИОТ ЛЕК (ЛЕКОВИ)


3. ИСТОВРЕМЕНА УПОТРЕБА НА ДРУГИ ЛЕКОВИ И ИСТОРИЈА НА ПАЦИЕНТОТ

4. ИНФОРМАЦИЈА ЗА ПРОИЗВОДИТЕЛОТ И ПОДНОСИТЕЛОТ НА ПРИЈАВАТА


Подносител на пријавата