Image is not available
Icon
Icon
Image is not available

РЕПЛЕК ФАРМ

Козле, 188
СКОПЈЕ

Вашето здравје - наша обврска

Вашето здравје - наша обврска

Вашето здравје - наша обврска

Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available

+389 2 3081343

info@replek.com.mk

Пон - Пет / 8AM - 4PM

Козле 188, Скопје

реплек фарм дооел

Slider

Контактирајте го соодветниот сектор


Генерален Директор
Иван Туџаров

Тел:  ++ 389 (0)2 30 81 350
Факс: ++ 389 (0)2 30 81 352


Реплек Фарм ДООЕЛ Скопје
информации

email: replek_farm@replek.com.mk

Тел.:  ++ 389 (0)2 30 88 700

Тел.:  ++ 389 (0)2 30 81 343

Факс: ++ 389 (0)2 30 81 352


Помошник Генерален Директор
Цане Талевски

email: Cane.Talevski@replek.com.mk

Тел:  ++ 389 (0)2 30 88 775


Советник на Генерален Директор за економски прашања
Коста Котески

email: Kosta.Koteski@replek.com.mk

Тел:  ++ 389 (0)2 30 88 710


Советник на Генерален Директор за фармација
Маја Чемерикиќ-Велковска

email: Maja.Cemerikic@replek.com.mk

Тел:  ++ 389 (0)2 30 88 737


Советник на Генерален Директор

Гордана Ширкова

email: gordana.sirkova@replek.com.mk

Тел: ++ 389 (0)2 30 88 702


СЕКТОР КОМЕРЦИЈА

Директор
Даница Зимбакова

email: Danica.Zimbakova@replek.com.mk

Тел:  ++ 389 (0)2 30 88 750

Факс: ++ 389 (0)2 30 85 554


СЕКТОР МЕДИЦИНСКО ИНФОРМИРАЊЕ

Директор
Јовица Гаџовски

email: Jovica.Gadjovski@replek.com.mk

Тел: ++ 389 (0)2 30 88 739


СЕКТОР ЗА ОБЕЗБЕДУВАЊЕ НА КВАЛИТЕТ

Раководител/Овластено лице за пуштање серија лек во промет

Тина Цацаноска

email: Tina.Cacanoska@replek.com.mk

Teл: ++ 389 (0) 2 30 88 722


СЕКТОР ПРОИЗВОДСТВО

Директор
Билјана Несторовска Ѓошевска

email: Biljana.Nestorovska.Gjosevska@replek.com.mk

Тел: ++ 389 (0)2 30 88 775


СЕКТОР КОНТРОЛА НА КВАЛИТЕТ

Директор
Гордана Трендовска Серафимовска

email: Gordana.Trendovska.Serafimovska@replek.com.mk

Тел: ++ 389 (0)2 30 88 786


СЕКТОР РАЗВОЈ И ИСТРАЖУВАЊЕ

Директор
Лилјана Макрадули

email: Liljana.Makraduli@replek.com.mk

Тел:  ++ 389 (0)2 30 88 776


РЕГУЛАТОРНИ АКТИВНОСТИ

Директор
Светлана Нечева

email: Svetlana.Neceva@replek.com.mk

Тел: ++ 389 (0)2 30 88 782


СЕКТОР ИНФОРМАЦИСКИ ТЕХНОЛОГИИ

Директор

Томислав Димовски

email: tomislav.dimovski@replek.com.mk

Тел: ++ 389 (0)2 30 88 733


СЕКТОР ФИНАНСИИ

Директор

Сузана Милошевска

email: suzana.milosevska@replek.com.mk

Тел: ++ 389 (0)2 30 88 700


ПРАВЕН СЕКТОР

Директор

Александар Томовски

email: aleksandar.tomovski@replek.com.mk

Тел: ++ 389 (0)2 30 88 700