Image is not available

За последиците, ризикот од употреба и несаканите реакции
консултирајте се со Вашиот лекар или фармацевт.
Податоците на веб страната се наменети само за
информирање.
Тие не се наменети за промоција и рекламирање.

Пред употреба внимателно да се
прочита упатството

Тука можете да ја
погледнете листата на лекови
кои се издаваат без рецепт.

Тука можете да ја
погледнете листата на лекови
кои се издаваат на рецепт.

Регистрирани лекови во:
Европа
Африка
Азија

Тука можете погледнете
кои лекови се наоѓаат на
позитивната листа на лекови.

Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Icon

За последиците, ризикот од употреба и несаканите реакции консултирајте се со Вашиот лекар или фармацевт.
Податоците на веб страната се наменети само за информирање.
Тие не се наменети за промоција и рекламирање.

Slider
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Icon
Icon
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Icon
Icon
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Icon
Icon
Icon
Slider