Визија

Мисија

МИСИЈА

ВИЗИЈА

СТРАТЕГИЈА

- Континуирано создавање на извонредни односи со сите наши партнери а посебно со крајните корисници – пациентите, водејќи грижа за нивните потреби и секогаш имајќи готови проекти за брзо регистрирање и промовирање на нови генерики на пазарот по прифатливи цени;

- Континуирано создавање натпреварувачка работна атмосфера и добра
перспектива за развој на работните кариери на вработените;

- Континуирано зголемување на капиталот на акционерите преку
раководење профитабилна брзорастечка компанија.

Ги воспоставивме стандардите на квалитет и ги дефиниравме полињата на развоен предизвик на нашата компанија преку поставување цели да произведуваме прва линија генерички лекови и да прераснеме во најдоверлив партнер на сите
наши купувачи и пријатели.
При тоа:
Континуирано го зголемуваме бројот на лекови во нашето богато портфолио со цел брзо исфрлање нови производи на пазарот притоа гарантирајќи пристап на најновата генерика до купувачите.
• Континуирано инвестираме во нашата лабораторија за истражување и развој.
• Подготвени сме во континуитет, со предизвикување на нивото на трошоците, да стигнеме до најприфатливи цени на нашите лекови.
• Стратегиски ги развиваме партнерските односи во правец на постигнување ефикасност на трошоците и континуитет во ширењето на нашиот бизнис.
• Тежнееме да постигнеме брз пораст на веќе специфицираните пазари како и да се најдеме на некое од топ десет местата на сите пазари од клучно значење за нас.
• Континуирано ја развиваме нашата корпоративна култура и се обидуваме да станеме компанија атрактивна за вработување ширум сите пазари на кои спроведуваме бизнис операции. Нашите вработени, ги наградуваме а истовремено и стимулираме на развој предизвикувајќи ги, и тие, заедно со нас, ги постигнуваат заедничките цели.

- Континуирано создавање на извонредни односи со сите наши партнери а посебно со крајните корисници – пациентите, водејќи грижа за нивните потреби и секогаш имајќи готови проекти за брзо регистрирање и промовирање на нови генерики на пазарот по прифатливи цени;

- Континуирано создавање натпреварувачка работна атмосфера и добра перспектива за развој на работните кариери на вработените;

- Континуирано зголемување на капиталот на акционерите преку раководење профитабилна брзорастечка компанија.

Визијата на компанијата е да биде помеѓу десетте водечки компании во развојот, производството и трговијата на квалитетни генерички лекови на постојните и проектираните пазари.
Ние ќе ја реализираме нашата визија преку интензивната работа со цел проширување на нашата производна палета, постигнување најприфатливи цени, одржување и зголемување на нашиот бизнис на постојните и проектираните пазари, проширување со привлекување нови партнери кои ќе бидат подготвени заедно со нас да ги постигнат заедничките цели за развивање на генерички лекови со висок квалитет, терапевтска ефикасност, безбедност и сигурност и со посебно вреднување на професионализмот на секој поединец, коректните меѓучовечки односи и бизнис релациите.

Мисија

- Континуирано создавање на извонредни односи со сите наши партнери а посебно со крајните корисници – пациентите, водејќи грижа за нивните потреби и секогаш имајќи готови проекти за брзо регистрирање и промовирање на нови генерики на пазарот по прифатливи цени;

- Континуирано создавање натпреварувачка работна атмосфера и добра перспектива за развој на работните кариери на вработените;

- Континуирано зголемување на капиталот на акционерите преку раководење профитабилна брзорастечка компанија.

Визија

Визијата на компанијата е да биде помеѓу десетте водечки компании во развојот, производството и трговијата на квалитетни генерички лекови на постојните и проектираните пазари.
Ние ќе ја реализираме нашата визија преку интензивната работа со цел проширување на нашата производна палета, постигнување најприфатливи цени, одржување и зголемување на нашиот бизнис на постојните и проектираните пазари, проширување со привлекување нови партнери кои ќе бидат подготвени заедно со нас да ги постигнат заедничките цели за развивање на генерички лекови со висок квалитет, терапевтска ефикасност, безбедност и сигурност и со посебно вреднување на професионализмот на секој поединец, коректните меѓучовечки односи и бизнис релациите.

Стратегија

Ги воспоставивме стандардите на квалитет и ги дефиниравме полињата на развоен предизвик на нашата компанија преку поставување цели да произведуваме прва линија генерички лекови и да прераснеме во најдоверлив партнер на сите наши купувачи и пријатели.
При тоа:
Континуирано го зголемуваме бројот на лекови во нашето богато портфолио со цел брзо исфрлање нови производи на пазарот притоа гарантирајќи пристап на најновата генерика до купувачите.
• Континуирано инвестираме во нашата лабораторија за истражување и развој.
• Подготвени сме во континуитет, со предизвикување на нивото на трошоците, да стигнеме до најприфатливи цени на нашите лекови.
• Стратегиски ги развиваме партнерските односи во правец на постигнување ефикасност на трошоците и континуитет во ширењето на нашиот бизнис.
• Тежнееме да постигнеме брз пораст на веќе специфицираните пазари како и да се најдеме на некое од топ десет местата на сите пазари од клучно значење за нас.
• Континуирано ја развиваме нашата корпоративна култура и се обидуваме да станеме компанија атрактивна за вработување ширум сите пазари на кои спроведуваме бизнис операции. Нашите вработени, ги наградуваме а истовремено и стимулираме на развој предизвикувајќи ги, и тие, заедно со нас, ги постигнуваат заедничките цели.

Мисија

- Континуирано создавање на извонредни односи со сите наши партнери а посебно со крајните корисници – пациентите, водејќи грижа за нивните потреби и секогаш имајќи готови проекти за брзо регистрирање и промовирање на нови генерики на пазарот по прифатливи цени;

- Континуирано создавање натпреварувачка работна атмосфера и добра перспектива за развој на работните кариери на вработените;

- Континуирано зголемување на капиталот на акционерите преку раководење профитабилна брзорастечка компанија.

Визија

Визијата на компанијата е да биде помеѓу десетте водечки компании во развојот, производството и трговијата на квалитетни генерички лекови на постојните и проектираните пазари.
Ние ќе ја реализираме нашата визија преку интензивната работа со цел проширување на нашата производна палета, постигнување најприфатливи цени, одржување и зголемување на нашиот бизнис на постојните и проектираните пазари, проширување со привлекување нови партнери кои ќе бидат подготвени заедно со нас да ги постигнат заедничките цели за развивање на генерички лекови со висок квалитет, терапевтска ефикасност, безбедност и сигурност и со посебно вреднување на професионализмот на секој поединец, коректните меѓучовечки односи и бизнис релациите.

Стратегија

Ги воспоставивме стандардите на квалитет и ги дефиниравме полињата на развоен предизвик на нашата компанија преку поставување цели да произведуваме прва линија генерички лекови и да прераснеме во најдоверлив партнер на сите
наши купувачи и пријатели.
При тоа:
Континуирано го зголемуваме бројот на лекови во нашето богато портфолио со цел брзо исфрлање нови производи на пазарот притоа гарантирајќи пристап на најновата генерика до купувачите.
• Континуирано инвестираме во нашата лабораторија за истражување и развој.
• Подготвени сме во континуитет, со предизвикување на нивото на трошоците, да стигнеме до најприфатливи цени на нашите лекови.
• Стратегиски ги развиваме партнерските односи во правец на постигнување ефикасност на трошоците и континуитет во ширењето на нашиот бизнис.
• Тежнееме да постигнеме брз пораст на веќе специфицираните пазари како и да се најдеме на некое од топ десет местата на сите пазари од клучно значење за нас.
• Континуирано ја развиваме нашата корпоративна култура и се обидуваме да станеме компанија атрактивна за вработување ширум сите пазари на кои спроведуваме бизнис операции. Нашите вработени, ги наградуваме а истовремено и стимулираме на развој предизвикувајќи ги, и тие, заедно со нас, ги постигнуваат заедничките цели.

Визијата на компанијата е да биде помеѓу десетте водечки компании во развојот, производството и трговијата на квалитетни генерички лекови на постојните и проектираните пазари.
Ние ќе ја реализираме нашата визија преку интензивната работа со цел проширување на нашата производна палета, постигнување најприфатливи цени, одржување и зголемување на нашиот бизнис на постојните и проектираните пазари, привлекување на нови партнери кои ќе бидат подготвени заедно со нас да ги постигнат заедничките цели за развивање на генерички лекови со висок квалитет, терапевтска ефикасност, безбедност и сигурност и со посебно вреднување на професионализмот на секој поединец, коректните меѓучовечки односи и бизнис релациите.

Нашата мисија е постојано создавање на вредности што позитивно ќе се рефлектираат на квалитетот, терапевтската ефикасност, сигурноста и безбедноста на генеричките лекови што ги произведуваме а притоа ќе ги развиваме и збогатуваме нашите вредности и со:

• Континуирано создавање на извонредни односи со сите наши партнери а посебно со крајните корисници, водејќи грижа за нивните потреби и секогаш имајќи готови проекти за брзо регистрирање и промовирање на нови генерики на пазарот по прифатливи цени;

• Континуирано создавање натпреварувачка работна атмосфера и добра перспектива за развој на работните кариери на вработените;

• Континуирано зголемување на капиталот на акционерите преку раководење профитабилна брзо растечка компанија.

Slider
Icon

Стратегија

Притоа:

Ги воспоставивме стандардите на квалитет и ги дефиниравме полињата на развоен предизвик на нашата компанија преку поставување цели за производство на прва линија генерички лекови и прераснување во најдоверлив партнер на сите наши купувачи и пријатели.

Континуирано го зголемуваме бројот на лекови во нашето богато портфолио со цел брзо исфрлање нови производи на пазарот, гарантирајќи пристап на најновата генерика до купувачите.
• Континуирано инвестираме во нашата лабораторија за истражување и развој.
• Подготвени сме во континуитет, со предизвикување на нивото на трошоците, да стигнеме до најприфатливи цени на нашите лекови.
• Стратегиски ги развиваме партнерските односи во правец на постигнување ефикасност на трошоците и континуитет во ширењето на нашиот бизнис.
• Тежнееме да постигнеме брз пораст на веќе специфицираните пазари како и да се најдеме на некое од топ десет местата на сите пазари од клучно значење за нас.
• Континуирано ја развиваме нашата корпоративна култура и се обидуваме да станеме компанија атрактивна за вработување ширум сите пазари на кои спроведуваме бизнис операции. Нашите вработени, ги наградуваме а истовремено и стимулираме на развој предизвикувајќи ги, и тие, заедно со нас, да ги постигнат заедничките цели.

Slider